Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató röviden

Adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Ön hozzájárulást ad az adatok kezelésére azáltal, hogy használja weboldalt vagy önkéntesen ad meg adatokat  a hírlevél feliratkozásnál.

A hírlevél feliratkozás során megadott adatok kezelésének célja a hírlevél küldése.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Hirdetést csak külön hozzájárulás esetén küldünk.  Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az info@barbibutik.hu e-mail címre küldött levéllel.

Teljes adatvédelmi tájékoztató megtekinthető és letölthető itt: Adatvédelmi tájékoztató.

Adatvédelmi tájékoztató

  1. Adatvédelmi szabályzat célja

Az Adatkezelési Szabályzat célja olyan intézkedések bevezetése és alkalmazása, amelyek az Érintettek személyes adatainak pontos és biztonságos, valamint a hatályos uniós és tagállami adatvédelmi szabályoknak megfelelő.

Az Adatkezelési Szabályzat tájékoztatást nyújt az Érintettek számára a www.barbibutik.hu  által kezelt személyes adataikhoz való hozzáférésről, valamint rendelkezik és tájékoztatást nyújt a www.barbibutik.hu  által az Érintettek jogainak biztosítására vonatkozó szabályokról.

2. Adatkezelő, adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségek:

Név: Kovácsevics Barbara

Székhely: 2030 Érd, Karvaly u. 12.

Telefon: 06-30-905-3611

Email : info@barbibutik.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-75797/2014

Adatkezelő: Kovácsevics Barbara

Adatfeldolgozó:

Szállítási tevékenység esetén: Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

E-mail küldés esetén: Bithuszárok Bt. (2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.)

Tárhely szolgáltatás kapcsán: Tárhelypark.hu (Budapest, Gaál József út 24, 1122)

Kovácsevics Barbara, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen nyilatkozatban foglaltakat. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatót bármikor módosítsa. Az adatkezelő a módosításról az érintetett a honlapon való közzététel útján tájékoztatja a hatályba lépés előtt 8 nappal.

Jelen tájékoztató folyamatosan elérhető a www.barbibutik.hu/információk/adatvédelmi szabályzat menüpont alatt.

3. A kezelt személyes adatok

e-mail cím

név

  1. Adatkezelés jogalapja, célja

A hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatok az informatikai rendszerben rögzítésre kerülnek.

A személyes adatok nyilvántartásba vételének és kezelésének jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása. Ön hozzájárulást ad részünkre az adatok kezelésére azáltal, hogy használja weboldalunkat vagy önkéntesen ad meg adatokat  a hírlevél feliratkozásnál.

A hírlevél feliratkozás során megadott adatok kezelésének célja a hírlevél küldése.

Adatkezelő az adatokat csak a fent meghatározott és törvényes célra tárolja, attól eltérő módon nem használja fel.

5. Felelősség

Adatkezelő (Kovácsevics Barbara) a www.barbibutik.hu weboldal vezetője a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó/vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót/vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A vásárló a honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és az Adatkezelő jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

Adatkezelő a www.barbibutik.hu weboldal üzemeltetője a fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Adatkezelő a fenti esetekben jogosult a felhasználó regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben az Adatkezelő a felhasználót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

Adatvédelmi incidens (hackertámadás) estén adatkezelőnek 72 órán belül jelentenie kell az incidenset a NAIH felé.

Nem kell bejelenteni az adatvédelmi incidenst, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. A kockázat valószínűségét és súlyosságát az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak függvényében kell objektív értékelés alapján meghatározni.

  1. Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/ Pinterest/ Youtube/ Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/ Pinterest/ Youtube/ Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

https://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Pinterest

A pinterest.com oldalon, tárolt adatok adatkezelésének célja a weboldal egyes tartalmi elemeinek vagy magának a weboldalnak a pinelése, illetve a pinek saját táblára való további pinelése(kitűzése).

A Pinterest.com közösségi oldalon tárolt adatok: a regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe aki regisztrált a pinterest.com közösségi oldalon, és követi, pineli a weboldalt.

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, adatok törléséről és jogalapjáról a https://policy.pinterest.com/hu/updates-toour-privancy-policy/ címen tájékozódhat az érintett.

7. Adatkezelés időtartama

A hírlevélre feliratkozás során a szükséges megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A megadott adatokat 5 évig őrizzük, utána töröljük. Leiratkozás esetén az adatokat 72 órán belül töröljük minden listáról.

A fenti adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségeken (e-mail, telefon) bármikor módjában áll kérni a kezelt adatok törlését, módosítását, szerkesztését. A kéréseket lehetőség szerint azonnal de legkésőbb 72  órán belül megválaszoljuk.

A fent megadott adatkezelési időtartamra vonatkozó szabályok nem vonatkoznak a jogszabályban (pl.: számviteli jogszabályokban) egyéb módon előírt megőrzési kötelezettségek teljesítésére, valamint az általánostól eltérő adatkezelési hozzájárulások alapján történő adatkezelésre. A webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év).

8. Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Kérésére az általunk kezelt személyes adatairól tájékoztatjuk Önt, beleértve az adatok forrását, az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát, az adatkezelő nevét, címét, valamint azt, hogy kik és milyen célból kapták meg az Ön adatait. Az Ön jogai:

  • Tájékoztatáshoz való jog: megfelelő méretű, nyelvű, egyszerű nyelvezetű és könnyen fellelhető információt köteles adni az adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől meddig használ, stb
  • Hozzáféréshez való jog: Ön kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.
  • Adatok helyesbítésének kérése: Ön jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre
  • Törléshez való jog: Ön bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek.
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását
  • Adathordozhatósághoz való jog: Ön kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Azaz megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.
  • Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen

Az Ön által megadott adatok javítását, korlátozását, törlését, illetve az adathordozhatóságot a fenti adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségeken (1. pont) lehet kérni. Amennyiben az adatok kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, vagy az adatok kezelése ellen kifogást kíván tenni, vagy az adatkezelés megtiltásáról rendelkezni, azt szintén ezeken az  elérhetőségeken teheti meg.

Jogorvoslattal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság –nál.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: https://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. E-mail címek felhasználása

Az e-mail címek kezelését elsősorban a hírlevél küldésével kapcsolatos  kommunikáció céljából végezzük.

Hírlevelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben küldünk. Erre vonatkozó hozzájárulását Ön a hírlevélre vonatkozó feliratkozással adja meg. Természetesen bármikor leiratkozhat a hírlevélről, ha rákattint a hírlevél alján található leiratkozó linkre, ebben az esetben az adatokat 72 órán belül töröljük minden listáról.

10. Adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

A  rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elsődlegesen Adatkezelő (Kovácsevics Barbara) jogosult megismerni. Harmadik személyek részére az adatokat nem továbbít, kivéve ha az a szerződés teljesítése érdekében megbízottként működik közre, pl. : Magyar Posta Zrt. MPL, könyvelő, informatikai rendszer üzemeltető, akik a www.barbibutik.hu- tól kapott  adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatára nem terjed ki az adatkezelő (Kovácsevics Barbara) felelőssége, tájékozódni az alábbi oldalakon lehet:

https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

ÁSZF

https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek-adatkezelesi-tajekoztato.php

A fentiekben ismertetett adattovábbítás és adatfeldolgozás jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása. Felhasználó hozzájárulást ad az adatok fent ismertetett továbbítására és feldolgozására azáltal, hogy használja weboldalt vagy önkéntesen ad meg adatokat a hírlevél feliratkozásnál.

A fentieken túl a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ilyen használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelésiirányelvei megismerhetőek a https://www.google.com/analytics weboldalon. Ezen adatokat a www.barbibutik.hu  kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

11. Cookiek /sütik/

A sütik feladata információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) A www.barbibutik.hu  weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy www.barbibutik.hu látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A Google Analytics adatkezelésiirányelvei megismerhetőek a https://www.google.com/analytics weboldalon. Ezen adatokat a www.barbibutik.hu  kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja az oldalon a NEM Fogadom el gombra kattintva. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

12. Egyéb rendelkezések

Megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatbázisban tárolt személyes adatok védelme, a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozása érdekében.

Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a szolgáltatás használatával Ön ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

13. Az információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy a www.barbibutik.hu  oldalon található teljes információ tartalma Kovácsevics Barbara tulajdona. A weboldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos az oldalról származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A tulajdonos a megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogát fenntartja, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesíti.

Aki a hírlevélre feliratkozik, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért. Jelen szabályzat 2018.05.25.-től érvényes visszavonásig.

Érd, 2018. 05.01.